JAVA 学习第六课 方法

言良己
2021-05-04 / 1 评论 / 55 阅读 / 正在检测是否收录...

koa28902.png
koa28we2.png

方法的定义和调用

koa2rv8n.png
koa2s71c.png
koa3fial.png
koa3frhn.png

方法的调用过程

kofiemv7.png
kofifa7p.png

方法调用练习

kofijuay.png
kofiwqwc.png
kofix0g6.png

形参和实参

kpup9m8t.png

带参数方法的练习

kpupnina.png
kpuq87cv.png
kpuq8khg.png

带返回值方法的定义和调用

kpuxudow.png
kpuxuumx.png
kpuxwek3.png
kpuxx6n8.png
kpuy7i11.png
kpuy7tjf.png

带返回值方法的练习

kpuyqgg7.png
kpuyr0af.png
kpuyr9r8.png

方法的通用格式

kpuz3t2t.png
kpuz63ma.png

方法的注意事项

kpwnzp7v.png

1

评论 (1)

取消
  1. 头像
    iMJMJ
    Windows 10 · FireFox

    这个文章不回对不起自己!

    回复